Privacybeleid De Vlijt B.V.

Laatste update: 14 juni 2023

De Vlijt B.V. vindt jouw privacy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de bepalingen van de privacywet- en regelgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor we ze verzamelen of hebben verzameld. In deze privacyverklaring leggen we uit met welk doel we met deze website met de naam www.de-vlijt.nl je gegevens verzamelen, welke gegevens we daarvoor verzamelen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, kun je contact opnemen met De Vlijt B.V. via inleen@devlijt.feadship.nl.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die jij ons verstrekt. In het algemeen verstrekken bezoekers van onze website ten minste hun naam, telefoonnummer en e-mailadres. Soms verstrekken zij ook de naam van het bedrijf waar zij voor werken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken de vrijwillig door jou verstrekte persoonsgegevens om na te gaan of je al een eerdere samenwerking hebt gehad met De Vlijt. Ook gebruiken wij jouw gegevens om een eventuele toekomstige samenwerking met jou en/of jouw bedrijf aan te gaan. Daarnaast houden wij bij wanneer wij contact met jou hebben gehad.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat we met jou bespreken. De contactmomenten worden vastgelegd om onze dienstverlenging en communicatie te verbeteren. Voorbeelden van contactmomenten die wij vastleggen:

  • Brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen;
  • Gespreksnotities naar aanleiding van telefoongesprekken;
  • Wat je op onze website doet en bekijkt (zie cookies).
Toestemming

Ook als je ons toestemming hebt verleend voor het bewaren van je contactgegevens dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Rechten van betrokkenen

Wij vinden een transparante privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Omdat wij met privacygevoelige gegevens werken, vinden wij het van groot belang dat derden jouw privégegevens niet kunnen gebruiken. Om die reden vinden wij het van belang dat je uitsluitend inzage in je gegevens kunt verkrijgen als je daarom persoonlijk verzoekt, zodat we je identiteit met zekerheid kunnen vaststellen.

Je kunt ons tevens verzoeken je gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht op rectificatie en wissing van je gegevens (het recht op vergetelheid).

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dat wil zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op data portabiliteit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als je vindt dat wij je niet op de juiste manier hebben geholpen of het op andere wijze niet eens bent met hoe wij omgaan met je gegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending.

Als je vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kun je contact opnemen via het mailadres: inleen@devlijt.feadship.nl.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan.

Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

Meldplicht Datalekken

Feadship en De Vlijt B.V. registreren alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt Feadship het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij je gegevens zo lang als dat nodig is. Voor onze sollicitanten betekent dit dat wij hun cv na een periode van een jaar wissen, tenzij ze zijn aangenomen of tenzij ze ons, na het initiële jaar toestemming verlenen het cv te bewaren

Vragen, feedback en contact

Met dit privacystatement hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, als je een klacht wilt indienen of als je verbeterpunten voor ons beleid ziet, kun je contact met ons opnemen: inleen@devlijt.feadship.nl.